Kwaliteit loont voor sportfederaties

Door Philippe Muyters op 10 juni 2016, over deze onderwerpen: Sport

Alweer een serieuze stap in de hervorming van het sportlandschap: de Vlaamse Regering keurt de voorwaarden voor financiering van de sportfederaties principieel goed. De subsidiëring verandert fundamenteel: naast subsidiëring op basis van het ledenaantal (kwantiteit), wordt voortaan ook de kwaliteit van de werking in rekening gebracht. Op die manier worden Vlaamse sportfederaties gestimuleerd om hun sportclubs nog meer dan vandaag te ondersteunen. Resultaat: de sporter wint.

Vandaag zijn er in Vlaanderen 63 gesubsidieerde federaties voor 38 gesubsidieerde sporttakken. Voor sommige sporten kon je op een gegeven moment maar liefst bij 15 federaties terecht. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters wil daar paal en perk aan stellen met het federatiedecreet. Dat decreet regelt de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties. In de toekomst zal per sporttak slechts één Vlaamse unisportfederatie gesubsidieerd worden, met een aanbod van a tot z. Daarnaast blijven er ook nog multisportfederaties bestaan.

Vandaag nam de Vlaamse Regering een volgende horde in de hervorming van het sportlandschap. Nadat het Vlaams parlement het federatiedecreet goedkeurde begin juni, ging Vlaams minister van Sport Philippe Muyters aan de slag om de precieze voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring van de federaties vast te leggen. Deze voorwaarden werden vandaag principieel goedgekeurd door de voltallige Vlaamse Regering.

Subsidies op basis van kwantiteit én kwaliteit

Tot nu toe was de subsidiëring gebaseerd op het aantal leden en personeel van een federatie, niet op kwaliteit van hun werking. Het nieuwe decreet brengt daar verandering in: voor het eerst worden federaties die kwalitatief goed werken ook financieel beloond.

Sportfederaties krijgen nog steeds een basisbedrag op basis van het aantal leden. Dit kwantitatief basisbedrag zal echter slechts voor 25% meetellen. De middelen zullen vooral verdeeld worden op basis van een korf met drie kwaliteitsprincipes (75%): het draagvlak van de sportfederatie, de kwaliteit van het aanbod en goed bestuur.

Bij het draagvlak van de federatie wordt gekeken naar het gewogen aantal leden en personeelsleden (minstens 35% van de korf). Voor de kwaliteit van het aanbod (minstens 45% van de korf) zijn het aantal sportgekwalificeerde trainers in sportclubs en het aantal jaarlijks nieuw opgeleide sportgekwalificeerden belangrijk. Ook een inspanningsverbintenis van de federatie telt mee als parameter: de federaties verklaren dat ze inspanningen zullen doen rond permanente vorming, opleiding en bijscholingen voor de omkadering van de clubwerking van de clubs die bij hen aangesloten zijn. De laatste parameter, goed bestuur (maximum 20% van de korf), wordt nog verder bepaald op basis van een studie die binnenkort opgeleverd wordt.

Het nieuwe financieringsmechanisme van de basissubsidies wordt over een periode van 4 jaar trapsgewijs ingevoerd. Federaties hebben zo voldoende kans om zich aan te passen.

4 beleidsfocussen

Naast de basiswerking kunnen federaties er ook voor kiezen om extra in te zetten op 4 beleidsfocussen: jeugdsport, sportkampen, innovatie of een laagdrempelig sportaanbod met bijzondere aandacht voor kansengroepen. De beleidsfocussen jeugdsport en sportkampen komen in grote lijnen overeen met bestaande facultatieve opdrachten. Deze hebben hun merites al bewezen.

Als federaties extra willen focussen op jeugdsport, moeten ze minimum 85% van de extra middelen doorstorten naar de clubs die zich inzetten op een kwaliteitsvolle begeleiding van jeugdspelers. Federaties kunnen ook extra middelen krijgen voor sportkampen, maar ook hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Enkel internaatskampen komen in aanmerking, en de middelen kunnen enkel gebruikt worden voor lonen gekwalificeerde sportbegeleiders en tegemoetkomingen aan kansarmen. Op die manier wil de Vlaamse overheid drempels verlagen.

Daarnaast zijn er ook twee nieuwe beleidsfocussen: innovatie en laagdrempelig sportaanbod. Federaties kunnen ervoor kiezen om extra in te zetten op een laagdrempelig sportaanbod. Niet- of licht-georganiseerde sport is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, en stelt de sportsector voor uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat ook deze sporters begeleiding krijgen, en dat ze ook blijven sporten? Maar laagdrempelig betekent ook dat iedereen moet kunnen sporten. Daarom zet deze focus ook in op een aanbod voor kansengroepen, zodat ook daar drempels weggenomen worden.

Over de innovatieve focus zegt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Ik ben niet voor niets ook minister van Innovatie: ik geloof dat iedereen baat heeft bij creatieve en vernieuwende projecten, ook de sportsector. Daarom wil ik federaties die hierop willen inzetten een steuntje in de rug geven. Innovatie kan heel breed ingezet worden: het kan gaan over materiaal, reglementering, groepssamenstelling, infrastructuur,… Alles wat het leven van de sporter en de clubs op een innovatieve manier verbetert, komt in aanmerking.”

De projecten die ingediend worden in het kader van de beleidsfocussen zullen inhoudelijk beoordeeld worden door een beoordelingscommissie. Deze commissie wordt per olympiade samengesteld uit een aantal experten.

Extra budget

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “De hertekening van het sportlandschap is geen besparing, integendeel! Ik voorzie extra budget: we gaan van 25,9 miljoen euro naar 28,1 miljoen euro. Op die manier kunnen we federaties die kwaliteit hoog in het vaandel dragen echt financieel belonen. Resultaat: de sporter wint!”

De samenwerking met de Vlaamse overheid gebeurt op basis van 4-jaarlijkse samenwerkingsovereenkomsten. Hierin worden concrete afspraken en doelstellingen vastgelegd. Federaties krijgen 2 maanden extra de tijd (tot 31 oktober 2016) om hun dossier (met beleidsplan) voor te bereiden.

Het voorontwerp van besluit werd vandaag principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en gaat nu voor advies naar de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is