Minister Muyters verwacht duidelijkheid over Europese normering voor kunstgrasvelden

Door Philippe Muyters op 28 februari 2017, over deze onderwerpen: Sport
Afbeelding kunstgras

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) bevestigt dat “er zeer weinig reden tot bezorgdheid is” voor sporten op kunstgras met rubberkorrels. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Nogmaals wordt gesteld dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met SBR-korrels verantwoord is. Paniekvoetbal is dus niet nodig. Anderzijds adviseert ECHA aan de Europese Commissie om te overwegen de REACH-norm bij te stellen. Ik wil dus zo snel mogelijk duidelijkheid van de Europese Commissie of ze de normen al dan niet zullen verstrengen, zodat we – indien nodig – ook zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen.”

In oktober vorig jaar deed een Nederlandse reportage die de mogelijke gezondheidsrisico's van sporten op kunstgrasvelden aankaartte heel wat stof opwaaien. De meeste kunstgrasvelden worden namelijk bestrooid met rubberkorrels die gemaakt zijn van gerecycleerde autobanden, het zogenaamde SBR-granulaat. In de reportage wordt gesteld dat in de gebruikte rubbergranulaten kankerverwekkende stoffen aanwezig zijn die zouden kunnen vrijkomen. Het gaat dan vooral over polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Veiligheid boven alles

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters wilde de situatie ook in Vlaanderen meteen grondig onderzoeken, want de gezondheid van onze sporters is uiteraard onbetaalbaar. Sport Vlaanderen bracht de bestaande kunstgrasvelden in Vlaanderen en de bijhorende leveranciers van rubberkorrels zo goed mogelijk in kaart. Voor de 63 velden die werden gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid is het duidelijk: de rubberkorrels op deze velden zijn volledig conform aan de huidige wettelijke normen. Gemeentebesturen of clubs van wie het kunstgrasveld niet met Vlaamse steun werd aangelegd, kregen meteen het advies om na te gaan wie de toeleverancier van de rubberkorrels op hun veld was en om de nodige certificaten op te vragen.

Onderzoek

Daarnaast ging minister Muyters ook na welk onderzoek al gevoerd werd. Zo werd contact opgenomen met de FOD volksgezondheid en met het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die beide een onderzoek uitgevoerd hebben naar de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels.

Eind december stelde het RIVM al dat sporten op kunstgrasvelden op basis van SBR-granulaat verantwoord is. SBR-granulaat is een mengsel van rubberen korrels die gemaakt zijn van gerecycleerde autobanden, en meteen ook de meest gebruikte basis voor kunstgras. SBR-granulaat voldoet aan alle huidige wettelijke normen, zoals de DIN-18035-7-norm en de REACH-norm. Terecht, zo stelt het onderzoek van RIVM: in dit granulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. Ook de FOD volksgezondheid kwam tot gelijkaardige besluiten en adviseerde dat geen verdere acties nodig waren.

Ondertussen liep ook een overkoepelend onderzoek vanuit het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Deze studie moest alle gevaarlijke stoffen in rubbergranulaten die gemaakt zijn van gerecycleerde autobanden identificeren die een mogelijk risico vormen voor de gezondheid van de mens. Zo ging het onderzoek na wat de mogelijke gezondheidseffecten zijn bij verschillende soorten contact: contact met de huid, oraal (inclusief inslikken van rubberen korrels) en inademing.

Dit onderzoek is nu afgerond en daaruit blijkt opnieuw dat sporten op kunstgras geen aantoonbare gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Duidelijkheid over norm

Toch adviseert ECHA om te overwegen de huidige REACH-norm aan te passen. REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën) is een verordening van de Europese Unie om de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen inhouden en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren. Hierin staan onder andere regels vastgelegd over het gebruik van PAK’s. Rubberkorrels moeten tot op de dag van vandaag voldoen aan de REACH-norm voor mengsels.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Europa bevestigt nogmaals dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met SBR-korrels verantwoord is. Bij alle 63 kunstgrasvelden die aangelegd werden met de steun van Vlaanderen werden telkens rubbergranulaten van eenzelfde leverancier gebruikt. Deze leverancier heeft officieel verklaard dat alle producten in zijn gamma volledig conform zijn aan de huidige Europese REACH-norm voor mengsels. Paniekvoetbal is dus niet nodig. Anderzijds adviseert ECHA aan de Europese Commissie om te overwegen de REACH-norm bij te stellen. Ik wil dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid van de Europese Commissie of ze de normen al dan niet zullen verstrengen en in welke mate, zodat we – indien nodig – zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen.”

 

Meer info

www.sport.vlaanderen/sportclubs/thema-s/gezondheidseffecten-kunstgrasvel...

https://echa.europa.eu/nl/-/recycled-rubber-filling-in-artificial-sports...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is