Hoge tewerkstelling voor begroting in evenwicht

Voor Johan Van Overtveldt is de uitvoering van de arbeidsmarktmaatregelen cruciaal om de begroting in evenwicht te krijgen: “België heeft een tewerkstellingsgraad van 70 procent. Elk bijkomend procentpunt verbetert het begrotingssaldo structureel met 1,5 miljard euro. Een tewerkstellingsgraad van 75 procent – Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen zitten daar nog boven – levert dus 7 tot 8 miljard euro op.”

Meer mensen aan het werk

Aansluitend herhaalde Philippe Muyters de Vlaamse ambitie om de Vlaamse werkzaamheidsgraad te doen stijgen naar 80 procent: “Door de krapte op de arbeidsmarkt blijven de omstandigheden ideaal om verder te hervormen. Daarom moet het SWT-stelsel – het vroegere brugpensioen – definitief verdwijnen en moet de werkloosheidsuitkering eindelijk beperkt worden in de tijd.”

Lastenverlaging voor middenklasse

De belastingschijf van 45 procent in de personenbelasting moet op termijn verdwijnen. Dat is een lastenverlaging die 95 procent van de werkenden en daarmee de brede middenklasse ten goede komt, benadrukte ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Ook de vennootschapsbelasting moet verder blijven dalen richting het EU-gemiddelde. Voor zelfstandigen komt er een ondernemingsaftrek.

Wieden in de uitzonderingen

Op het vlak van spaarfiscaliteit wil Johan Van Overtveldt wieden in de uitzonderingen, de belastbare basis verbreden en met de opbrengsten het tarief van de roerende voorheffing opnieuw verlagen. “De 30 procent van vandaag ligt echt te hoog en de economische effecten zijn navenant”, zei Van Overtveldt. “We zien een verschuiving van het spaargeld naar opbrengstvastgoed, die niet helemaal zonder risico’s is. Het wordt dus tijd om voor een beter evenwicht te zorgen. We pleiten voor de invoering van een brede korf voor langetermijnsparen en een uitbreiding van de vrijstelling van de roerende voorheffing naar fondsen en obligaties.”

Constructief sociaal overleg

Zuhal Demir benadrukte dat er gekozen moet worden voor een andere vorm van sociaal overleg: “Door het sociaal overleg meer op het niveau van de sectoren en de bedrijven te brengen, versterken we de verantwoordelijkheid van de vakbondslui die het dichtst bij de werknemers staan.”

Lat hoog leggen

Kandidaat-eerste-minister Jambon zette zich vol achter de ambitieuze sociaaleconomische plannen “We moeten de lat hoger leggen. Het volgende regeerakkoord moet een grotere ambitie koesteren. We mogen niet opnieuw na twee derde van de weg vaststellen dat de dash eruit is. Als we deze maatregelen uitvoeren en Wallonië en Brussel hun werkzaamheidsgraad eindelijk opkrikken, dan kunnen we in de volgende legislatuur opnieuw potten breken op het vlak van jobcreatie. Van dat project wil ik de leiding op mij nemen”, besloot Jan Jambon.

Download de brochure.

Bekijk de animatie: