Vlaamse meerderheidspartijen bepleiten Vlaamse recepten voor ambitieus arbeidsmarktbeleid

Door Axel Ronse, Allessia Claes, Philippe Muyters op 15 juli 2021, over deze onderwerpen: Werken, Werk zoeken en werkloosheid
Werkende handen

De federale regering wil jaarlijks een werkgelegenheidsconferentie organiseren om met onder meer de deelstaten concrete actieplannen uit te werken. De eerste werkgelegenheidsconferentie staat gepland in september 2021. “Met ons voorstel van resolutie geven de Vlaamse meerderheidspartijen de Vlaamse Regering meteen enkele vragen mee voor die conferentie. Zoals de inschrijving van tijdelijk werklozen bij de VDAB, meer aandacht voor de re-integratie van langdurig zieken, een actualisering van de zogenaamde aangepaste beschikbaarheid, op maat van de gewesten en het ontmoedigen van vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt onder meer via het SWT”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse.

Zowel de Vlaamse Regering als de federale regering hebben de ambitie om de werkzaamheidsgraad op te tillen naar 80 procent. Dat stemt overeen met 120.000 extra jobs in Vlaanderen. De Vlaamse Regering plant heel wat maatregelen om die ook effectief te bereiken.

Nog veel drempels inzake tewerkstelling- en arbeidsmarktbeleid

Er zijn evenwel heel wat drempels inzake tewerkstellings- en arbeidsmarktbeleid op het federale niveau die moeten weggewerkt worden om deze doelstelling te halen. Met een voorstel van resolutie roepen de Vlaamse meerderheidspartijen de Vlaamse Regering op om in het kader van de werkgelegenheidsconferentie de dialoog aan te gaan met de federale regering om die drempels weg te werken.

De resolutie “over de kansen voor de werkgelegenheidsconferentie met de federale regering en sociale partners met het oog op het behalen van een werkzaamheidsgraad van 80 procent” zet in op 5 grote actiedomeinen:

  • Het versterken van opleidingsmogelijkheden doorheen de loopbaan en ook tijdens bepaalde periodes van inactiviteit
  • Inzetten op werkbaarheid en voorkomen van vroegtijdige uitval
  • Faciliteren van transities van werkloosheid en inactiviteit naar werk
  • Het bevorderen van jobmobiliteit en werk-naar-werk transities
  • Het afremmen van de vervroegde uittrede

Snelle en automatische inschrijving bij VDAB

“Specifiek vragen wij onder meer om met de federale regering en de sociale partners in dialoog te gaan over het versterken van de opleidingsmogelijkheden doorheen de loopbaan, onder meer over een snelle en automatische inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) voor bepaalde groepen waaronder intensief tijdelijk werklozen, zonder repercussies op het vlak van de uitkering”, aldus collega-initiatiefnemer Allessia Claes.

Vlaams Parlementslid Philippe Muyters vult aan: “Het onderzoeken van en inzetten op de mogelijkheden van de trajecten van re-integratie traject voor wie arbeidsongeschiktheid vertoeft moet de weg naar werk vereenvoudigen.”

Vervroegde uittrede afremmen

“Vervroegde uittrede afremmen is meer dan noodzakelijk”, aldus nog Ronse. “Dat gaat enerzijds over een actualisering en vereenvoudiging van het normatief kader inzake beschikbaarheid waarbij de gewesten zelf keuzes kunnen maken over die beschikbaarheid. Maar uiteraard betreft het ook het verder ontmoedigen van vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt onder meer via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).”

We mogen onze ambities inzake werkgelegenheid niet loslaten, aldus de indieners. Wel integendeel, na corona dienen we een tandje bij te steken en de Vlaamse recepten alle kansen geven. De resolutie werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van 14 juli.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is